دسته: هنر

حسین تهرانی، بنیانگذار تنبک نوازی نوین

تُنْبَک، از سازهای کوبه‌ای جامی‌شکل و پوستْ‌صدا که در موسیقی کلاسیک ایرانی از اواسط سدۀ۱۳ق/ ۱۹م ساز کوبه‌ای اصلی به شمار می‌رود. این ساز امروزه در انواع مختلفی از موسیقی هایمشتق از موسیقی کلاسیک، موسیقی مردم‌پسندِ شهری، و نیز...

Read More
Loading