ماه: می 2018

عقاب نگون بخت

  ناصر خسرو روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست وندر طلب طعمه پروبال بیار است بر راستی بال نظر...

Read More
  • 1
  • 2