ماه: نوامبر 2018

یک رشته مروارید ۲

  *رالف والدو امرسون: هر روزی که پایان می رسد آن را به کناری بگذار. آنچه در توانت بوده است را...

Read More

بر هر نعمتی شکری واجب…

      شکر نعمت ، نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند تنگس گیوین یا روز شکر گزاری در تاریخ امریکا و کانادا از اهمیت ویژه ای بر خور دار است . مردم امریکا این روز را گرامی می دارند و خانواده ها –با توجه به امکانات مالی...

Read More

علی اکبر دهخدا

  دکتر گوهر نو- پژوهشگر در تاریخ وطن عزیزمان ،کشور بزرگ ایران ، مفاخر فرهنگی و فرهیختگان...

Read More
  • 1
  • 2