ماه: سپتامبر 2020

قطره قطره جمع گردد ؛ وانگهی دریا شود .

ادبیات آئینه زندگی است . در هر قرنی احساسات ، تمایلات و خواسته ها وآرمان ها در آنانعکاس یافته و جوامع را تحت تاثیر قرار داده است . شعرا در کلیه زمینه های حیاتسخن گفته و با عاریت گرفتن از ضرب المثل ها ویژگی های محیط و فرهنگ و...

Read More