ماه: فوریه 2021

اضطراب و عوارض آن

دکتر گوهر نو-پژوهشگر در یادداشت قبل از «افسردگی» سخن گفتیم و عوارض آن را بر شمردیم . یکی از عوارض...

Read More

هنرعصاره زندگی…

چند شب پیش به ضیافتی دعوت داشتم . صاحب خانه تلاش نموده بود ، آرامش برایمدعوین پدید آورد و لحظات...

Read More

دل به دریا زدن

در دنیایی بسر می بریم که مملو از اضداد است . در این برهه از زمان نمی توان پیوستهبا محاسبه درست پیش...

Read More