ماه: می 2021

ماجرای یک قتل و علل آن

ماجرای قتل بابک خرم دین کارگردان سینما – بدست پدرش -مرا در بهت و حیرت عمیقیفرو برد ونمی توانستم تصور کنم پدری ۸۱ ساله با همکاری مادر مقتول دست به چنینجنایت وحشتناکی بزند واز این عمل سبعانه و وحشتناک خدا رانیز شکرنماید! و...

Read More