ماه: اکتبر 2022

خشونت !

صفحات جرائد را ورق می زنم و بار دیگر شاهد حوادث و جنایات خشونت بار می گردم و مشاهده می کنم انگار...

Read More
  • 1
  • 2