ماه: نوامبر 2022

زمستان 

اثر : مهدی اخوان ثالث سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان استکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن...

Read More

خزان

اثر : استاد نصراله فلسفی ای جنگل ؛ که هنوزت افسر زمردین بهاران بر سر است ؛ ای برگ های زردروی که بر...

Read More

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند…

تنگس گیوین یا روز شکر گزاری در تاریخ امریکا و کانادا از اهمیت ویژه ای بر خور داراست . مردم امریکا این روز را گرامی می دارند و خانواده ها با توجه به امکانات مالیجشن می گیرند و به ستایش یزدان پاک می پردازند و از این همه نعمت هایی...

Read More