ماه: مارس 2023

هفت سین

درایران باستان هر جشنی دارای نمادویژه ای بوده است . سفره هفت سینیکی از میراث گرانبهای اجداد ما استکه هر سین آن نمادی از هر یک اززیبایی های خلقت می باشد.هر سین در سفره هفت سیننماد چیست؟سیب: سیب نماد سلامتی و تندرستی بوده و وجود...

Read More

چهارشنبه ‌سوری میراثی ماندگار از گذشته های دور

مردم ایران مانند سایر ملل کهن ،دارای آداب و رسوم و سنتهای خاص خود می باشند .یکی از آیینهای نوروزی ، که بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد ” مراسم چهارشنبه سوری ” است که دربرخی از شهرها آن را چهارشنبه آخر سال گویند. چهار شنبه...

Read More