ماه: ژوئن 2023

موزه شکست !

جهان ما دنیای شگفتی هااست .هر روز که از عمر جهان می گذرد با شگفتی هاینوینی مواجه می شویم که در خور...

Read More

سرو ته یک کرباس

راحتی نیست نه در مرگ و نه در هستی ماکفن و جامه هم از سر ته یک کرباسندصائبضرب‌المثل چيست و چه...

Read More
  • 1
  • 2