زندگی با خشونت ، ذلت است ا

ا امروز ، روز تعطیل می باشد . در خانه نشسته و بینده کانال های تلویزیون می باشم کانال های متعددی را...

Read More