ماه: آگوست 2019

نا آشنا پرست

اثر : فریدون توللی شاعر معاصر در سنگلاخ تیره و تاریک زندگی در این درشتناک بیابان پر هراس می‌آیدم...

Read More

علی نقی بهروزی

دکتر گوهر نو – پژوهشگر علی نقی بهروزی نویسنده ، محقق ، فرهنگی، دانش پژوه ، و معلمی آگاه از همکاران...

Read More

باستان شناس

اثر : فریدون توللی شاعر معاصر در ژرفنای خاک سیه ، باستان شناس در جستجوی مشعل تارک مردگان در آرزوی...

Read More