ماه: نوامبر 2019

بهداشت روانی چیست ؟

در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجهمتخصصین را بدان معطوف کرده است . اغلب مردم از زندگی دل خوشی ندارند و به علل مختلف ازواقعیت  می گریزند.اخیراٌ ۲۸متخصص برجسته جهانی در زمینه...

Read More
  • 1
  • 2