ماه: دسامبر 2019

رودکی پدر شعر پارسی

رودکی چنگ برگرفت و نواختباده انداز ، کو سرود انداخت پنجم دی ماه ؛ زادروز رودکی پدر شعر پارسی است ....

Read More

پیدایش کریسمس

یست و پنج دسامبر مصادف است با زاد روز مسیح بهمین مناسبت مسیحیان جهاناین روز را جشن می گیرند و به...

Read More

بازنشستگی

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بدم ، پخته شدم ، سوختم « مولوی» برای گروهی از مردم بازنشستگی، زمانی...

Read More