ماه: ژانویه 2020

تضاد درون آدمی

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت در محفلی نشسته و سرگرم صحبت بودم . محفلی صمیمی و دور ازبررسی؛...

Read More
  • 1
  • 2