هیولایی به نام ترس

دکتر گوهر نو – پژوهشگر شب از نیمه گذشته بود .همه جای خانه را سکوت فرا گرفته بود . تنها صدایی...

Read More