ماه: آوریل 2020

سعدی خداوند سخن

مرکز سعدی ‌شناسی، از سال ۱۳۸۱ خورشیدی، روز ۱ اردیبهشت را روز سعدی، اعلام کرده و دراول اردیبهشت...

Read More

تصمیم گیری چیست ؟

مدتی است ؛دولتها و متخصصین و بهداشت جهانی جدال سهمگینی را با ویروس کرونا آغاز نموده اند .در هر...

Read More