ماه: آگوست 2020

راه ما ایرانیان

فریدون توللی- شاعر معاصر نار؛ اگر بسیار بیند ؛ دانه را \ خند خندان؛ بر شکافد خانه راگر تو؛آن پر...

Read More

در دروازه را می توان بست ؛ ولی دهان مردم را نه !

گاهی اوقات ما از عیب جویی و خرده گیری مردم آزرده خاطر می شویم و از اینکهسطحی فکر می کنند ؛ حیرت زده می گردیم .ضرب المثل فوق در این مورد است .هر گاه کسی از عیب جویی و خرده گیری دیگران در مورد اعمال و رفتار خود احساسناراحتی کند،...

Read More