ماه: سپتامبر 2020

خزان

فریدون توللی شاعر معاصر پاییز پر کرشمه؛ در آمد به باغ ها با رقص برگ ها و خروش کلاغ ها رخشد ؛ زشیب...

Read More

پاییز

پاییز این مسافر غمگین رسیده است بر قالی ِ قشنگ ِ زمین آرمیده است پاییز ِ زرد، مثل غزالی گریزپا از دستِ هجمه های زمستان رمیده است آنقدر خسته است که از فرطِ خستگی گویی که جاده های زمان را دویده است در دست او طلوع انار است و پرتقال...

Read More