ماه: دسامبر 2020

بازنشستگی

چند روز قبل در ساختمان مسکونی شور و شعف فوق العاده ای برپا بود . ساکنان آپارتمان ها به افتخار...

Read More

جنسیت و زورخانه ی ایرانی

دکتر هوشنگ اسفدیار شهابی – پژوهشگر اواخر دهه چهل شمسی که درایران زندگی می کردم ؛خیلی وقت ها کارمن این بود که به گردشگران اروپایی که به ایران می آمدند ؛ اعم از زن ومرد ؛ شهر تهران را نشان دهم . آن روزها اماکن تاریخی معدودی...

Read More