ماه: دسامبر 2020

پیدایش کریسمس

بیست و پنج دسامبر مصادف است با زاد روز مسیح بهمین مناسبت مسیحیان جهاناین روز را جشن می گیرند و به...

Read More

جهان پس از کرونا ?

محمود مجاهد ویروس کرونا اوضاع اقتصادی ، فرهنگی و نظام اجتماعی جهان را دگر گون کرد ودولتها را در...

Read More

با یک گل بهار نمیشه

این ضرب المثل جزو آن دسته از مثل هایی است که کاربرد زیادی در میان مردم دارد وتقریبا معادل همان مثل...

Read More