ماه: اکتبر 2021

دیو صفت و دیو سیرت

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهممگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را « حافظ آدمی تمايل دارد كه ظاهر...

Read More
  • 1
  • 2