ماه: اکتبر 2021

هویت تجزیه ای!

سال هاست که با نصراله خان سابقه آشنایی دارم .جوانی است احساسی با شخصیتی  پیچیده . گاه فریاد می زند...

Read More
  • 1
  • 2