ماه: ژانویه 2022

ایرج پزشک زاد خالق رمان « دایی جان ناپلئون » درگذشت

ایرج پزشک زاد نویسنده وطنز پرداز معروف رمان دایی جان ناپلئون در سن ۹۴ سالگی درلس آنجلس درگذشت . وی در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد . پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشته حقوق دانش آموخته شد و به مدت پنج سال به قضاوت در دادگستری...

Read More
  • 1
  • 2