ماه: سپتامبر 2022

بوسه ی نسیم

هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه) آن شب که بوی زلف تو با بوسه ی نسیممستانه، سر به سینه ی مهتاب می گذاشت،با...

Read More

مادلن

نوشتۀ : صادق هدایت پریشب آنجا بودم، در آن اطاق پذیرائی کوچک. مادر و خواهرش هم بودند، مادرش لباس...

Read More
  • 1
  • 2