ماه: سپتامبر 2022

عشق در ادبیات فارسی

یک قصه نیست غم عشق این عجباز هر زبان که می شنوم نامکرر است« حافظ» شاید هیچ واژه ای چون «عشق »در ادبیات ایران و جهان جایگاه نداشته باشد . شعرا ” نویسندگان وعرفا هریک از زاویه ای بدین موضوع نگریسته و به دلخواه خود تفسیر و...

Read More

بوسه ی نسیم

هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه) آن شب که بوی زلف تو با بوسه ی نسیممستانه، سر به سینه ی مهتاب می گذاشت،با...

Read More

مادلن

نوشتۀ : صادق هدایت پریشب آنجا بودم، در آن اطاق پذیرائی کوچک. مادر و خواهرش هم بودند، مادرش لباس...

Read More
  • 1
  • 2