ماه: فوریه 2023

گرفتار

فریدون توللی شاعر معاصر هم با تو دردمندم و هم بی تو ای شگفت ! این شعله چیست در دل آتش پر ست من مست...

Read More
  • 1
  • 2