ماه: مارس 2023

سیزده بدر

سیزده بدر روز «عیش ونوش » است . روز پایکوبی و دست افشانی است . پدران ما و یاایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن ‌گرفتن و شادی ‌کردن که به یاددوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده‌ای‌ است به باغ و...

Read More

بهاری دیگر …

بهاری دیگر از دور دستها فرا می رسد .بهاری باجلوه های دیگر… آری …صدای پای فصل بهار آرام آرام...

Read More

شش سال گذشت ..

بهار در همه جا آفت خزان داردبهار ایران گلهای جاودان دارد کرامت الله استخریان شاعر معاصر با فرا...

Read More