ماه: سپتامبر 2023

خسرو و شیرین

اثر :نظامی شاعر بلند آوازه ایران خسرو و شيرين عنوان اثری منظوم و عاشقانه، و دومين منظومه نظامي‌ و...

Read More