نویسنده: Bahar Iran

واقعگرایی سعدی

استاد محمد علی جمالزاده نویسنده معاصر … دربارهء سعدی کتاب و رساله و مقاله بسیار نوشته شده و انتشار...

Read More

روز سعدی

مرکز سعدی ‌شناسی، از سال ۱۳۸۱ خورشیدی، روز ۱ اردیبهشت را روز سعدی، اعلام کرده و دراول اردیبهشت...

Read More

گناه سرد

فریدون توللی شاعر معاصر پندش مده ؛ که آن دل جوشنده از امید دیری است دیر ؛ تا شده بیرون ز دست او...

Read More