نویسنده: Bahar Iran

ناصر خسرو قبادیانی

دکتر مهدی حمیدی شیرازی –شاعر و محقق معاصر ناصرخسرو قبادیانی بلخى یکى از شعرای نیمه دوم قرن پنجم...

Read More

سنگ مفت ، گنجشک مفت

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که می گویند انجام کاری ضرر ندارد و برای همینشانس خود را امتحان...

Read More