نویسنده: Bahar Iran

دیو صفت و دیو سیرت

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهممگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را « حافظ آدمی تمايل دارد كه ظاهر...

Read More