نویسنده: Bahar Iran

خشونت !

صفحات جرائد را ورق می زنم و بار دیگر شاهد حوادث و جنایات خشونت بار می گردم و مشاهده می کنم انگار...

Read More

عشق در ادبیات فارسی

یک قصه نیست غم عشق این عجباز هر زبان که می شنوم نامکرر است« حافظ» شاید هیچ واژه ای چون «عشق »در ادبیات ایران و جهان جایگاه نداشته باشد . شعرا ” نویسندگان وعرفا هریک از زاویه ای بدین موضوع نگریسته و به دلخواه خود تفسیر و...

Read More

بوسه ی نسیم

هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه) آن شب که بوی زلف تو با بوسه ی نسیممستانه، سر به سینه ی مهتاب می گذاشت،با...

Read More

مادلن

نوشتۀ : صادق هدایت پریشب آنجا بودم، در آن اطاق پذیرائی کوچک. مادر و خواهرش هم بودند، مادرش لباس...

Read More