نویسنده: Bahar Iran

خودکشی !

نوشته محمد حجازی ؛ نویسنده معاصر چند روز قبل، یکی از دوستان پیش من آمد. قیافه اش حاکی از رنج درونی...

Read More