Author: Bahar Iran

…بر هر نعمتی شکری واجب

      شکر نعمت ، نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند تنگس گیوین یا روز شکر گزاری در تاریخ امریکا و کانادا از اهمیت ویژه ای بر خور دار است . مردم امریکا این روز را گرامی می دارند و خانواده ها –با توجه به امکانات مالی جشن...

Read More

علی اکبر دهخدا

  دکتر گوهر نو- پژوهشگر در تاریخ وطن عزیزمان ،کشور بزرگ ایران ، مفاخر فرهنگی و فرهیختگان متعددی در...

Read More

یک رشته مروارید

  .هنر ؛ تبدیل مشکلات به فرصت هاست  * کیفیت فکر شما ، کیفیت زندگی تان را تعیین می کند  * .دانستن...

Read More