نویسنده: Bahar Iran

به کجا می روید ؟

می گویند : مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.این طور به نظر می رسید که بهجای بسیار مهمی می...

Read More

ناصر خسرو قبادیانی

دکتر مهدی حمیدی شیرازی –شاعر و محقق معاصر ناصرخسرو قبادیانی بلخى یکى از شعرای نیمه دوم قرن پنجم...

Read More