نویسنده: Bahar Iran

«یک بام و دو هوا»

این اصطلاح از داستانی قدیمی به شرح زیر ریشه گرفته شده ا ست پیرزنی با عروس و دامادش در خانه‌ای...

Read More

توصیف تابستان

ملک الشعرای بهار شاعر معاصر ای آفتاب مشکو زی باغ کن شتابکز پشت شیر تافت دگرباره آفتابمرداد ماه باغ...

Read More