ماه: ژانویه 2023

چشمت روز بد نبیند !

کار برد این ضرب المثل هنگامی است که فردی از حادثه ناگواری سخن می گوید و درآغاز سخنش این جمله را بر...

Read More
  • 1
  • 2