نویسنده: Bahar Iran

برگریزان

پروین اعتصامی شاعر معاصر شنیدستم که وقت برگریزانشد از باد خزان، برگی گریزانمیان شاخه‌ها خود را...

Read More

خزان

فریدون توللی پاییز پرکرشمه ؛ در آمد به باغ ها با رقص برگ ها و خروش کلاغ ها رخشد ؛ زشیب دامنه ؛...

Read More

آمد خزان

دکتر مهدی حمیدی شیرازی آمد خزان و بر رخ گل رنگ و بو نماندوز گل بجز حکایت سنگ و سبو نماندزآن نقش‌های دلکش زیبا به روی باغاز ابر و باد ها اثر رنگ و بو نمانددر پای گل که آن‌همه آواز بود و بانگجز بانگ برگ و زمزمه ی نرم جو نماندبر...

Read More

ایران دَرّودی: در فاصله دو نقطه …!

ایران دَرّودی نقاش ؛ نویسنده ؛ استاد دانشگاه در رشته تاریخ هنر و کار گردان در ۷آبان در سن ۸۵ سالگی در گذشت . درودی به عقیده برخی پیرو مکتب فراواقع‌گرایی(سورئالیسم) بود.ایران درودی در ۱۱ شهریور ۱۳۱۵ در خانواده‌ای اشرافی در مشهد...

Read More