نویسنده: Bahar Iran

تضاد درون آدمی

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت در محفلی نشسته و سرگرم صحبت بودم . محفلی صمیمی و دور ازبررسی؛...

Read More