نویسنده: Bahar Iran

آينه ی شكسته

اثر : صادق هدایت اودت مثل گلهاي اول بهار تر و تازه بود با يك جفت چشم خمار برنگ آسمان و زلفهاي بوري...

Read More

با پنبه سر بریدن

مفهوم این مَثل آن است که شخصی با مهربانی و از در دوستی به دیگران پنهانیصدمه بزند.-با نرمش و شیرین...

Read More