نویسنده: Bahar Iran

هالووین؛ سفر ارواح به جهانی دیگر !

خیابانهای بوستون مناظر دیگری گرفته است . به هر خیابانی گذر نماییم ؛منازلی را می بینیم که نمادی از هالووین در محل زندگی خود نصب کرده اندبر اساس یک سنت ریشه دار ، مردم غرب به خصوص امریکائیان به منظوربزرگداشت این جشن در جلو خانه...

Read More

به کجا می روید ؟

می گویند : مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.این طور به نظر می رسید که بهجای بسیار مهمی می...

Read More