ماه: آگوست 2021

غم تنهائی

دکترگوهرنو – پژوهشگر دلا خو کن به تنهائی که از تنها بلا خیزدسعادت آن کسی بیند که از تنها بپرهیزد...

Read More
  • 1
  • 2