ماه: اکتبر 2022

هالووین؛ سفر ارواح به جهانی دیگر !

بر اساس یک سنت ریشه دار ، مردم غرب به خصوص امریکائیان به منظوربزرگداشت این جشن در جلو خانه هایشان از کدو ، مجسمه های ترسناک و چراغاستفاده می کرده اند . نه تنها کودکان با تصاویری که بر گونه های خود می کشندبلکه والدین آنها نیز جشن...

Read More
  • 1
  • 2