ماه: اکتبر 2020

هالووین؛ سفر ارواح به جهانی دیگر !

خیابانهای بوستون مناظر دیگری گرفته است . به هر خیابانی گذر نماییم ؛منازلی را می بینیم که نمادی از هالووین در محل زندگی خود نصب کرده اندبر اساس یک سنت ریشه دار ، مردم غرب به خصوص امریکائیان به منظوربزرگداشت این جشن در جلو خانه...

Read More

به کجا می روید ؟

می گویند : مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.این طور به نظر می رسید که بهجای بسیار مهمی می...

Read More

ناصر خسرو قبادیانی

دکتر مهدی حمیدی شیرازی –شاعر و محقق معاصر ناصرخسرو قبادیانی بلخى یکى از شعرای نیمه دوم قرن پنجم...

Read More
  • 1
  • 2