سالها پیش ؛هنگامی که کشور ما از خواب قرون بیدار می شد و گامهایی به سوی ترقی و تعالی بر می داشت ، شاد روان استاد محمد حسین مجاهد به انتشار روزنامه « بهار ایران » همت گماشت. روز نامه بهار ایران در نهم آذر ماه 1309 شمسی قمری به مدیریت استاد محمد حسین مجاهد در شهر ادیب پرور شیراز انتشار یافت. مردم ایران به ویژه مردم فارس تشنه فضل و فضیلت و دانستنی ها بودند و می خواستند همراه با تحولی که در جامعه ایران پدید آمده بود ، گام بردارند و با ترقیات و اختر اعات و اکتشافات و اخبار سایر ملل آگاه گردند. از این رو انتشار روزنامه ای که بتواند پاسخگوی نیاز جامعه ایران باشد؛ضرورت داشت و روزنامه بهار ایران در اندک مدتی به خانه های مردم فارس و سراسر شهرهای ایران راه یافت و توجه صاحبنظران را به خود جلب نمود. استاد مجاهد سعی می کرد صفحات بهار ایران با اندیشه بزرگان علم و ادب زیور یابد وخوانندگان روز نامه از اخباروتفسیر های سیاسی و فرهنگی وعلمی بهرهمند. گردند باید اذعان نمود در آن سالها انتشار روزنامه کار ساده ای نبود و صنعت چاپ ییشرفت نکرده بود و باید با چاپ سنگی -که مشکلات زیادی در بر داشت -؛ روزنامه را انتشار داد.اما مدیر بهار ایران اهداف بزرگی را در سر می پروراند و برای رسیدن به آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کرد . و هرچه از عمر بهار ایران می گذشت ، نویسندگان و فرزانگان بیشتری بدان روی می آوردند و آثار خود را در این روزنامه انتشار می دادند.این گرایش مردم به خواندن بهار ایران مدیر آن رادلگرم و امید وارمی کرد. روز نامه « بهار ایران» 55سال به طور مرتب انتشار یافت و با در گذشت استاد مجاهد ، به تاریخ پیوست. اینک سالها از درگذشت استاد محمد حسین مجاهد مدیر و صاحب امتیاز آن می گذرد و فرزندان آن فقید سعید بر آنند که اوراق زرین آن را ورق زنند و مقالات و اشعار دل انگیزی که انتشار یافته بود، جهت آگاهی نسل جدید به صورت انیترنتی ؛ انتشار دهند. از این پس روزنامه بهارایران ماهی یکبار به صورت اینترنتی انتشار خواهد یافت و حاوی مطالب ادبی ، فرهنگی ، هنری ،علمی ، و اقتصادی، خواهد بود و به هیچ دسته یا تشکلی تعلق ندارد و به طور مستقل انتشار خواهد یافت بهار از دور دستها فرا می رسد و « بهارایران » ؛ همراه با شکفتن گلهای بهاری، و نوروز باستابی از دور دستها به خانه های شما راه خواهد یافت و تولدی دیگر خواهد یافت