معنی این ضرب المثل اشاره به آرامش است در زندگی و به انسان ها پیام می دهد :

 • آب زمانی تکان می خورد که آرامشی نباشد ؛ بنابراین این مَثَل یعنی در اوج آرامش
  بودن.
 • در زندگی فرد آرامش خاطر و ایمنی فراوانی وجود دارد.
 • وقتی به کار می رود که شرایط بر وفق مراد باشد و همه چیز به خوبی پیش رود. در
  این هنگام می گویند: آب از آب تکان نخورده.
 • تا موجی نباشد، آب از آب تکان نمی خورد. در زندگی هم اگر مشکلات و دشواری ها،
  دریای وجود انسان را طوفانی نکند، اوضاعش خوب است و آب از آب تکان نخورده
  است.
 • به عبارت ساده تر یعنی اوضاع خوب است
  کاربرد ضرب المثل آب از آب تکان نخوردن
  آب وقتیکه یک جا می ماند و سکون دارد ، سطح آب یکنواخت و بدون تلاطم است ،
  مگر این که باد بوزد و تعادل را برهم زند ، ، در زندگی هم وقتی هیچ اتفاقی رخ نمی
  دهد و سکون حاکم است ، آرامش داریم می گویند : «آب از آب تکان نمی خورد»
  ایرج میرزا می گوید :
  دریا رفته است تو گویی به خواب – هیچ نمی خورد تکان آب از آب
  رفته گویی همه ذرات به خواب – نخورد هیچ تکان آب از آب