به گزارش سازمان فضایی ناسا کاوشگر پارکر به منظور بررسی بسوی
.خورشید پرتاب گردید
این مسافرت تحقیقا تی به مدت هفت سال ادامه خواهد داشت . در مدت این
.مسافرت کاوشگر پارکر ۲۴ مرتبه به دور خورشید گردش خواهد کرد
.کاوشگرپارکر سریع ترین وسیله ساخت بشر در تاریخ است
.سرعت پارکر ۶۹۰ هزار کیلومتر در ساعت است
.مسافت نیویورک تا توکیو در مدت کمتر از یک دقیقه به طول می انجامد
.کاوشگر پارکر بنام یوجین پارکر فیزیکدان معروف آمریکایی است
.هدف اصلی این کاوشگر بررسی جو خارجی خورشید می باشد
تصاویر از سازمان نا سا