: پروفسورفرانسوی هانری ماسه;درجشن بازنشستگی اش دردانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت
من عمرم راوقف(ادبیات فارسی) ایرانی کردم.وبرای اینکه به شمااستادان وروشنفکران جهان بشناسانم که
این ادبیات عجیب چیست،چاره ای ندارم جزاینکه به مقایسه بپردازم وبگویم که ادبیات فارسی برچهارستون
:اصلی استواراست

…فردوسی،سعدی،حافظ ومولانا

.فردوسی،هم سنگ وهمتای هومر یونانی است وبرترازاو
.سعدی،آناتول فرانس فیلسوف رابه یادما می آورد
حافظ باگوته ی آلمانى قابل قیاس است که خودراشاگردحافظ و زنده به نسیمی که ازجهان اوبه مشامش
.رسیده،می شمارد
…امامولانا
درجهان،هیچ چهره ای رانیافتم که بتوانم مولانارابه آن تشبیه کرد. اویگانه است ویگانه باقی خواهد ماند
اوفقط شاعرنیست ؛بلکه پیشترجامعه شناس وبه ویژه روانشناس کاملی است که ذات بشروخداوندرادقیق می
.شناسد. قدراورابدانیدوبوسیله آن خودراوخدارابشناسید
…ومن اگرتاپایان عمرم دیگر حرفی نزنم همین چند جمله برایم کافی است