مفهوم این مَثل آن است که شخصی با مهربانی و از در دوستی به دیگران پنهانی
صدمه بزند.
-با نرمش و شیرین زبانی دیگران را گول زدن و به آنها زیان رساندن
-فردی که می خواهد با پنبه سر ببرد در اصل برای دیگران ارزشی قائل نیست و
عزت نفسی قائل نیست و براحتی در ادامه زندگی و کار و صحبت و مکالمات
خود، از همین نداشتن عزت نفس آسیب خواهد دید!
-اینکه کسی با ارامی ومهربانی کسی را نابود کند
-فردی بخواهد به کسی با ملاطفت ضرر برساند.
-فردی ارام ارام طوری به کسی ضربه می زنه که اون فردهم متوجه نمی شود

  • دشمنی پنهان با کسی داشتن.
  • کسی که با پنبه سر می برد، یعنی طوری با ظرافت به دیگران آسیب می رساند
    که کسی متوجه نمی شود!