هنگامی که دانش آموز بودم و تکالیف شبانه راانجام نداده و درس نمی خواندم ؛
آموزگار مربوطه با حسرت آهی می کشید و می گفت :از بس به این بچه ها نصیحت کرده
و آنها را به درس خواندن و از فرصت استفاده کردن از موقعیت ؛سخن گفته ام ؛ زبانم مو
در آورده است .!
این ضرب المثل را زمانی به کار می برند که بخواهند مطلبی را به کسی تفهیم کنند اما او
نمی فهمد یا خودش را به نفهمیدن زده است. اینجاست که گوینده این مَثل را استفاده می کند
تا نشان دهد که تلاش خود را کرده اما بی نتیجه است.
-اشاره به تکرار بیش از حد حرفی یا توضیحی و یا در خواستی است
-توضیح اضافی و ناکارآمد درباره مسئله ای، سبب می شود انسان احساس کند بی خودی
لب به سخن گشوده؛ چراکه هم شنونده حوصله ای برایش نمی ماند هم گوینده از صحبت
زیاد ملول می شود! اینجاست که با دلخوری یا حتی به شوخی، این ضرب المثل را به کار
می برد.

  • هنگامی که کسی قصد دارد نکته ای را به دیگری بفهماند، بسیار صحبت می کند و
    امیدوار است که سخنانش اثربخش باشد اما وقتی می بیند که ذره ای هم روی مخاطبش تاثیر
    نگذاشته، می گوید: از بس حرف زدم؛ زبانم مو در آورد. انگار نه انگار!
  • از بس گفتم خسته شدم