ضرب المثل ها حقیقتی را در بر دارند که می تواند ره گشای زندگی باشند .
مارگزیده یا کسی که یک بار توسط مارگزیده شده است، از آن پس حتی با دیدن یک
ریسمان دو رنگ سیاه و سفید، به وحشت مار می‌افتد. او که پیش ‌تر زهر نیش مار را
تجربه کرده، حالا با دیدن یک طناب نیز، ترس از مار را به یاد آورده و ناخودآگاه در گارد
دفاعی فرو می ‌رود. این وضعیت می ‌تواند در موقعیت کاری، زندگی اجتماعی، و
احساسی، روابط میان دوستان و فامیل و غیره اتفاق بیفتد. به طور مثال ممکن است شما
یک بار در یک رابطه شراکتی، ضربه بدی از شریک خود خورده و از آن پس از هر
گونه شراکت کوچک و جزئی نیز هراس داشته باشید.گاهی اوقات انسانها از دوستان
نزدیک خود دورویی وتزویر می بیننداز این رو در معادلات اجتماعی خود با احتیاط عمل
می کنند .بدین سبب كسي كه بلايي بر سرش آمده و تجربه تلخي از چيزي دارد ، در آن
مورد بدگمان و محتاط تر می شود .
بعضی حوادث یا خاطرات تلخ ، چنان تاثیری در روح انسان می گذارد که حتی با گذشت
زمان نیز فراموش نمی شود. شرایطی که به موجب یاد آوردن آن خاطره یا حادثه شود، می
تواند در رفتار و عمل شخص تاثیر بگذارد. در چنین مواردی از این ضرب المثل استفاده
می شود.
بنابراین معنی ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد را می توان چنین
خلاصه کرد :

  • کسی از چیزی ضرر دیده از آن چیز برای هیشه رعب و وحشت دارد.
  • آدم صدمه دیده همیشه می ترسد.
    تاریخچه داستانی این ضرب المثل ؛حکایت شده است که در خانه ای را موش ها حمله
    کرده بودند. گربه ای متوجه حضور آنها شد و به آنجا رفت و تا می توانست آنها را شکار
    کرد و خورد. کشتار بی رحمانه ی گربه، موش ها را به وحشت انداخت و همگی از ترس
    به سوراخ هایی پناه بردند .

هنگامی که گربه متوجه پنهان شدن موش ها شد به فکر افتاد تا به ترفند و نیرنگ آنها را از
سوراخ هایشان بیرون بکشد. از این رو بالای دیواری رفت و خود را به میخی آویخت و
خود را به مردن زد.
اما موشی که مخفیانه گربه را پاییده و متوجه ی نیرنگ او شده بود، به او گفت :” این کار
تو بی فایده است. من حتی از مرده ی تو هم فاصله می گیرم.”
و اینگونه شد که می گویند: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد!
در واقع این ضرب المثل به شرایطی اشاره دارد که از موقعیتی منفی و بد، به نحوی
متضرر شده ایم و از آن پس نسبت به هر شرایط مشابهی وحشت و هراس داریم. به طور
مثال وقتی از یک نفر بدی می‌بینیم، از آن پس نسبت به سایر افراد نیز به همان شکل بدبین
خواهیم بود .