هفت بهمن ماه نود و شش
برابر با بیست و هفت ژانویه دو هزار و هیجده مصادف است با سومین سال
.درگذشت یکی از همکاران قدیمی روزنامه بهارایران شادروان احمد توکلیان
شاد روان احمد توکلیان انسانی وارسته و ازاده ٬  خبرنگار  و مفسری نکته
. سنج و دبیری فاضل به شمار می رفت
تفسیرهایی که می نوشت توجه خوانندگان و دولتمردان را به خود جلب می کرد
و کلاسهای درسش پر جاذبه وتوجه دانش آموزان را جلب می نمود و آنان را با
.جغرافیا و تاریخ ایران و جهان آشنا می کرد
اینک سه سال از مرگش می گذرد. سه سال پیش آفتاب عمرش غروب کرد
لکن صدایش در گوش فرزندان این مرز و بوم که تاریخ و جغرافیا را به
آنهامی آموخت ؛ طنین افکن است و از گوشه و کنار کشورمان و دوستداران
:دور از وطنش ؛ یاد او را گرامی داشته و با ما همصداشده و می گویند

سعدیا مرد نکو نام نمی رد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
زمانی که آدمی در طول زندگیش مبارزه با جهل و نادانی می کند و مشعل
دانش می افر وزد ؛ زنده و جاوید خواهد ماندو شادروان احمد توکلیان
. از این جمله بود