ضرب المثل ها آئینه افکار آدمی است و ضرب المثل
فوق بدان معنی است که :

  • مجبور به انجام کار بودن در هر زمان
  • این کار را باید انجام دهی چه دلت بخواهد چه دلت
    نخواهد .

  • داستان ضرب المثل آش کشک خالته

خاله آش می پخت ، هر بار که آش می پخت همه فامیل
را جمع می کرد و به هر کس وظیفه ای می سپرد و در
نهایت که آش پخته می شد همه با هم می خوردند، یکی
از بچه ها که نمی خواست کار کند از ابتدا شروع کرد
به بهانه گرفتن که من آش نمی خورم و آش کشک
دوست ندارم …بچه های بزرگتر گفتند الکی بهانه نیار ،
ما همه این راه را رفته ایم این آش کشک خاله است باید
برای پختن آن کار کنی ،بخوری یا نخوری فرقی ندارد ؛
این آش کشک خاله است ، بخوری پایت است ، نخوری
پایت است .
بهر حاال، این ضرب المثل زمانی به کار می رود که
کسی بخواهد از زیر کاری به بهانه ای در برود و به او
می گویند که از این کار گریزی ندارد و باید انجام دهد.
و در اصل آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته.باید
اضافه کرد:
هر کاری که بدون نظم و ترتیب انجام شود و آغاز و
پایان آن معلوم نباشد، تشبیه می‌شود به: آش شله قلمکار.

این مثل، نشان از هرج و مرج و ریخت و پاش آن کار
دارد.